Panaszkezelés

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5. § (11) bekezdése értelmében az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával – más hatósági eljárásokat megelőzően – köteles igazolható módon a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz fordulni.

Az AGRIA CAMINO Kft. a panaszok intézésére, az ingatlan tulajdonosa, használója részére telefonos elérhetőséggel működő ügyfélszolgálatot tart fenn. Társaságunk az ügyfélszolgálat mellett az Ügyfelek részére az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan biztosítja. Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti Társaságunkkal. (az alábbi elérhetőségek bármelyikén)

A panasz beadásának módjai:

Szóbeli panaszközlés:

Telefonon: Félfogadási időben a 0670/626-0866 telefonszámon.
(a panaszközlésről hangfelvétel készül).
Hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 8.00-14.00

Írásbeli panaszközlés:

Postai levélküldeményben székhelyünk címére:
3328 Egerszólát, Zöld utca 2.
Elektronikus levélben: agriacamino[at]gmail[dot]com

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készítünk, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ingatlan tulajdonosának, használójának továbbítjuk.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza:

  • az ingatlan tulajdonosának, használójának nevét, lakcímét,
  • a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,
  • a panasz részletes leírását, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,
  • Társaságunk nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az ingatlan tulajdonosának, használójának aláírását,
  • a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát, Társaságunk öt évig megőrzi. Társaságunk ügyfélszolgálatához beérkező telefonon tett valamennyi szóbeli panaszt, valamint ügyfélszolgálatunk és az ingatlan tulajdonosa, használója közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal látjuk el, öt évig megőrizzük, és az ingatlan tulajdonosa, használója kérésére, díjmentesen rendelkezésre bocsájtjuk. A hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségünkről, továbbá az egyedi azonosítószámról az ingatlan tulajdonosát, használóját a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk. Ügyfélszolgálatunk a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és az ingatlan tulajdonosa, használója részére a panasz kézhezvételét követő harminc napon belül továbbítja, kivéve, ha a panaszt szóban közölték és Társaságunk az abban foglaltaknak azonnal eleget tett. A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ingatlan tulajdonosát, használóját írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatjuk.