Kéményseprési kisokos

 

KI VEHETI IGÉNYBE TÁRSASÁGUNK KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSAIT?

Társaságunk által nyújtott kéményseprő-ipari szolgáltatásokat az ellátási területünk közigazgatási határain belül található, gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok tulajdonosai, használói vehetik igénybe.

KI ÁLLAPÍTJA MEG A SZOLGÁLTATÁS DÍJÁT?

A kéményseprő-ipari szolgáltatók által nyújtott kéményseprő-ipari tevékenység szabadáras. Társaságunk által kínált szolgáltatások tarifája minden esetben a megrendelés időpontjában hatályos díjtáblázat alapján kerül megállapításra, illetve kiszámlázásra. A hatályos díjtáblázatot honlapunk ÁRAK menüpontja alatt találja meg.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG KÉMÉNYELLENŐRZÉSRE?

A háztartások komfortjához hozzátartozik a megfelelő hőmérséklet és a meleg víz használat is. Az ezt szolgáló épület-gépészeti berendezések használata (kémény, összekötő elem, tüzelőberendezés, egyéb depressziót okozó készülékek stb.) más háztartási gépekéhez hasonlóan rejt magában bizonyos kockázatokat. A háztartási tüzelő-berendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések (kémények) használatából fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres időközönként végzett ellenőrzés.

KIKNEK KÖTELEZŐ ÉS KIKNEK NEM KÖTELEZŐ A KÉMÉNYELLENŐRZÉS?

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2018. január 1-jétől megszüntette azon egylakásos ingatlanok (családi házak) kötelező kéményellenőrzését, melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • Az ingatlan nem társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan.
 • Az ingatlan természetes személy (magánszemély) tulajdonában van.
 • Az ingatlanba nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve.

Ezen ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa, -használója dönti el, hogy igénybe veszi-e a kéményellenőrzést vagy sem. Minden olyan ingatlan esetében, amely a fenti feltételek valamelyikét nem teljesíti továbbra is kötelező a kéményellenőrzés.

KIKNEK NEM INGYENES A KÉMÉNYELLENŐRZÉS?

Azon ingatlanok számára nem ingyenes a kéményellenőrzés, amely ingatlanok nem tartoznak a 2015. évi CCXI. törvényben rögzített ingyenes kategóriába. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden olyan ingatlan díjfizetésre kötelezett, amely tulajdonosa nem természetes személy (magánszemély) vagy, amelybe gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejelentve.

KINEK ÉS MIKOR KELL MEGRENDELNIE A KÉMÉNYELLENŐRZÉST?

A kötelező kéményellenőrzés megrendelésének kötelezettsége az olyan nem társasházi ingatlan esetében áll fenn, amely nem természetes személy tulajdonában van vagy bejegyzett székhely, telephely, fióktelep található az ingatlanban. Minden más ingatlan esetében nincs megrendelési kötelezettség a kötelező kéményellenőrzés tekintetében

KI ELLENŐRZI A KÉMÉNYEKET?

Kéményseprő-ipari tevékenységet kizárólag azon kéményseprő-ipari szolgáltató végezhet, amelyet a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba csak a jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelelő azon kéményseprő-ipari szolgáltató vehető fel, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott módon kérte a nyilvántartásba történő felvételét. Társaságunkat a tűzvédelmi hatóság a K001/10/2018. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.

MI TÖRTÉNIK EGY ÉVES KÉMÉNYELLENŐRZÉSNÉL?

A kéményseprő ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja az ingatlan kéményeit, égéstermék-elvezetőit, valamint az azokhoz csatlakozó összekötő elemeket, továbbá négyévente elvégzi az égéstermék-elvezetők műszaki felülvizsgálatát. A kéményseprő gáztüzelő berendezések esetében nézi az égéstermék maradéktalan eltávozását, valamint a 11 kWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések égéstermékének szén-monoxid tartalmát is. Mindemellett meg kell győződnie az égéstermék-elvezető átjárhatóságáról az esetleges hibáiról, szabálytalanságokról is a teljes nyomvonal mentén, valamint a csatlakoztatott nyitott égésterű tüzelőberendezés(ek) biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlás megfelelőségéről. A kéményseprő a szén-monoxid vészjelző berendezés telepítésére kötelezett ingatlanok esetében elvégzi a felszerelésre és működtetésre vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének vizsgálatát is. E tevékenységekhez célszerszámokat és kéményseprő-ipari vizsgálóeszközöket, adott esetben műszereket is alkalmaz. Munkavégzésének megtörténtét tanúsítványon igazoltatja.

MINDEN ESETBEN KI KELL TISZTÍTANIA A KÉMÉNYT A KÉMÉNYSEPRŐNEK?

A jogszabályok szükség szerinti tisztítást írnak elő, azaz a kéményseprő felelőssége és joga annak eldöntése, hogy az ellenőrzés mellett szükséges-e a kémény tisztítása. Amennyiben szükségesnek ítéli, úgy azt célszerszámok használatával elvégzi.

MILYEN ESETBEN KELL KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT RENDELNI?

Kéményseprő-ipari nyilatkozatot kell rendelni az alábbi esetekben:

Előzetes nyilatkozatot szükséges rendelni meglévő, égéstermék-elvezető:

 • átalakítását, felújítását, bontását, funkciójának megváltoztatását,
 • használaton kívül helyezését megelőzően.

Végleges nyilatkozatot szükséges rendelni, az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőzően:

 • újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető,
 • használaton kívül helyezett, illetve tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető, vagy
 • tüzelőanyag-váltás,
 • tüzelőberendezés-csere esetén

kivéve, ha a csere a korábbival azonos működési elvű és teljesítményű új tüzelőberendezésre történik, és a tüzelési mód, a tüzelőanyag nem változik. Végleges nyilatkozatot szükséges rendelni kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás elhárítását követően. Kivitelezés közben nyilatkozatot szükséges rendelni új égéstermék-elvezető eltakarását, leburkolását megelőzően.

MI A TEENDŐ, HA PROBLÉMÁT TAPASZTAL A KÉMÉNY MŰKÖDÉSÉBEN?

Az elsődleges lépések után (tüzelőberendezés működtetésének beszüntetése, szellőztetés) keresse fel telefonos ügyfélszolgálatunkat, vagy írjon nekünk elektronikus levelet, illetve szükség esetén hívja a mentőket, valamint a katasztrófavédelmet.

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK AZ INGATLAN TULAJDONOSÁNAK, -HASZNÁLÓJÁNAK A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA SORÁN?

Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez a tevékenység, valamint az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően az alábbiakat köteles biztosítani:

 • biztosítani a bejutást az ingatlanba és annak minden olyan helyiségébe, épületrészébe, amely érintett az égéstermék-elvezető nyomvonalával és a levegő utánpótlás ellenőrzésével. A bejutást biztosítása érdekében az Ügyfélnek az ellenőrzés napján meg kell győződnie az ingatlan csengőjének működőképességéről.
 • biztosítani a padlástérbe feljutás és/vagy a tetőre történő kijutás lehetőségét, a kémény tisztítónyílásainak és összekötőelemeinek biztonságos megközelítésének lehetőségét és tisztíthatóságát.
 • az ellenőrzés idejére kutyáját és egyéb háziállatát elzárva tartani.
 • a szolgáltatás biztonságos és teljes körű ellátása érdekében az égéstermék-elvezető tisztítása során keletkezett hulladékhoz megfelelő gyűjtőedényt, valamint az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében pedig a padlástérben is legalább 10 liter oltóvizet biztosítani
 • a gáztüzelő-berendezést beindítani, ha a gázszolgáltatás működik.
 • a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét biztosítani, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható.
 • nyilatkozni, hogy a szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettsége fennáll-e, valamint hogy az ingatlan gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve.
 • a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét biztosítani, tisztítását, karbantartását, kalibrálását elvégeztetni, illetve műszaki élettartam lejártát követően a szén-monoxid-érzékelő berendezést cserélni, továbbá a szén-monoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentumokat, a szén-monoxid-érzékelő berendezés leszereléséig és használaton kívül helyezéséig megőrizni, és a Közszolgáltató ellenőrzése során rendelkezésre bocsátani.
 • a Szolgáltató tanúsítványán a szolgáltatás elvégzését aláírásával igazolni.
 • a Szolgáltatónak megadni saját, valamint, ha arról tudomása van, az ingatlan tulajdonosának személyes adatait (családi és utónévét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét), az ingatlan címadatait, az ingatlanba bejegyzett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát, továbbá az ingatlan jellegét, így különösen, hogy az ingatlan társasház, lakásszövetkezeti lakóépület vagy egylakásos ingatlan.
 • a tüzelőberendezés üzemeltetését azonnal befejezni és haladéktalanul intézkedni a szabálytalanság kéményseprő-ipari dokumentummal igazolt módon történő megszüntetésére, amennyiben a Szolgáltató az élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibát észlel.
 • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető szabálytalanságok körébe nem tartozó szabálytalanságok esetében a Szolgáltató által jelzett szabálytalanságot a következő ellenőrzés időpontjáig kéményseprő-ipari dokumentummal igazolt módon megszüntetni.
 • a Szolgáltató felhívására a megrendeléssel érintett égéstermék-elvezető utolsó ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának vagy műszaki vizsgálatának eredményét tartalmazó kéményseprő-ipari dokumentumot biztosítani.
 • a tulajdonában lévő ingatlan kapcsán, a felmerülő adat- és használati változásokat a 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
 • a kéményellenőrzés során megadott adatok pontosságáért és hitelességéért jogi felelősséget vállalni.

ÉRDEMES-E SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐT FELSZERELNI, HASZNÁLNI?

A szén-monoxid visszaáramlás kockázatát megelőzéssel lehet minimalizálni. A megelőzés legfontosabb része a kémények rendszeres ellenőrzésének lehetővé tétele, illetve tüzelőberendezéseink éves karbantartása. Amennyiben ezeket az óvintézkedéseket megtettük, érdemes egy vagy több szén-monoxid vészjelzőt felszerelni az ingatlanban.

MILYEN SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐT ÉRDEMES VÁLASZTANI?

Mindenképpen neves, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező gyártó készülékei közül válasszunk. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint a szén-monoxid érzékelők piacfelügyeletét ellátó hatóság a hivatalos hazai forgalmazásban megtalálható riasztókat rendszeresen ellenőrzi, teszteli, melyek eredményét közzéteszi. A tesztek eredménye, így a megbízható és a silány minőségű készülékek listája megtalálható az BM OKF weboldalán. (https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok).

MILYEN ESETEKBEN KÖTELEZŐ SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐT TELEPÍTENI, FELSZERELNI?

A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén

 • a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló;
 • a vendégéjszaka eltöltésére használt;
 • a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló;
 • a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló;
 • a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó

önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben van. Új építésű épület – amennyiben a helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt – csak akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el. A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezésnek a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek való megfelelőségét a kéményseprő ellenőrzése során jogszabályban meghatározott módon kell igazolni.